ابتدا از جدول پایین مطمعن شوید که سرویس مورد نظر برای گوشی شما فعال هست یا خیر، سپس هزینه را پرداخت نمایید.

هزینه پرداختی برای یک گوشی و فقط یکبار دریافت سرویس می باشد.

نام دستگاهمدلپردازندهآنلاک شبکهدریافت کد آنلاک شبکهدریافت کد آنلاک بوتلودرترمیم IMEIFRP / Huawei ID
Ascend Ascend SnapToG620-A2Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend D2D2-0082HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend D2D2-2010HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend D2D2-5000HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend G300U8815-51Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️✔️
Ascend G300U8815-71Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️✔️
Ascend G300CC8810Qualcomm MSM7627T✔️✔️✔️
Ascend G330U8825Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend G330DU8825DQualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend G510G510-0010Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend G510G510-0100Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend G510G510-0200Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend G510G510-0251Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend G525G525-U00Qualcomm MSM8225Q✔️✔️✔️✔️
Ascend G526G526-L11Qualcomm MSM8930✔️✔️✔️✔️
Ascend G526G526-L22Qualcomm MSM8930✔️✔️✔️✔️
Ascend G526G526-L33Qualcomm MSM8930✔️✔️✔️✔️
Ascend G527G527-U081Qualcomm MSM8930✔️✔️✔️✔️
Ascend G600U8950DQualcomm MSM8260✔️✔️✔️✔️
Ascend G610G610-C00Qualcomm MSM8625Q✔️✔️✔️✔️
Ascend G610G610-T00MTK MT6589✔️✔️✔️
Ascend G610G610-T11MTK MT6589✔️✔️✔️
Ascend G610G610-U00MTK MT6589✔️✔️✔️
Ascend G610G610-U15MTK MT6589✔️✔️✔️
Ascend G610G610-U20MTK MT6589✔️✔️✔️
Ascend G610G610-U30MTK MT6589✔️✔️✔️
Ascend G615G615-U10Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G620G620-L72Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G620G620-L75Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G620sG620S-L01Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G620sG620S-L02Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G620sG620S-L03Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G620sG620S-UL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G621G621-TL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G621G621-TL00MQualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G630G630-T00Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G630G630-U00Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G630G630-U10Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G630G630-U20Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G630G630-U251Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G630G630-U30Qualcomm MSM8212✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G7-L01Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G7-L02Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G7-L11Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G7-UL10Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G7-UL20Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G760-L02Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G760-L03Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7G760-TL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend G7 PliusRIO-AL00Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G7 PliusRIO-CL00Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G7 PliusRIO-L01Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G7 PliusRIO-TL00Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G7 PliusRIO-UL00Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G700G700-U20MTK MT6592✔️✔️✔️
Ascend G716G716-L070Qualcomm MSM8930✔️✔️✔️✔️
Ascend G730G730-C00Qualcomm MSM8625Q✔️✔️✔️✔️
Ascend G730G730-L072Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G730G730-L073Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G730G730-L075Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G730G730-T00MTK MT6582✔️✔️✔️
Ascend G730G730-U00MTK MT6582✔️✔️✔️
Ascend G730G730-U10MTK MT6582✔️✔️✔️
Ascend G730G730-U251MTK MT6582✔️✔️✔️
Ascend G730G730-U27Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G730G730-U30Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
Ascend G740G740-L00Qualcomm MSM8930✔️✔️✔️✔️
Ascend G750G750-C00MTK MT6592✔️✔️✔️
Ascend G750G750-T00MTK MT6592✔️✔️✔️
Ascend G750G750-T01MTK MT6592✔️✔️✔️
Ascend G750G750-T20MTK MT6592✔️✔️✔️
Ascend G750G750-U10MTK MT6592✔️✔️✔️
Ascend G8RIO-L01Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G8RIO-L02Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G8RIO-L03Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend G8RIO-TL00Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend GX1SC-CL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend GX1SC-TL10Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend GX1SC-UL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend GX1SC-UL10Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend HW-01EU9501LQualcomm MSM8960✔️✔️✔️✔️
Ascend HW-03ED2-6070HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend P2P2-0000HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend P2P2-6011HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend P2P2-6013HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend P2P2-6070HiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend P2U9700LHiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️✔️
Ascend P6SP6S-U00HiSilicon KIRIN910Hi6620 V9R1✔️✔️✔️✔️
Ascend P6SP6S-U04HiSilicon KIRIN910Hi6620 V9R1✔️✔️✔️✔️
Ascend P6SP6S-U06HiSilicon KIRIN910Hi6620 V9R1✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L00HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L05HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L07HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L09HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L10HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L11HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L12HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L15HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend P7P7-L18HiSilicon KIRIN910T✔️✔️✔️✔️
Ascend XTH1611Qualcomm MSM8939✔️✔️✔️
Ascend Y100U8185Qualcomm MSM7225A✔️✔️✔️
Ascend Y101U8186Qualcomm MSM7225A✔️✔️✔️
Ascend Y200U8655Qualcomm MSM7225A✔️✔️✔️✔️
Ascend Y201U8666Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️✔️
Ascend Y201U8666EQualcomm MSM7227A✔️✔️✔️✔️
Ascend Y201U8666E-21Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️✔️
Ascend Y210Y210-0100Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️
Ascend Y210Y210-0151Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️
Ascend Y300Y300-0000Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend Y300Y300-0100Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend Y300Y300-0151Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend Y300CY300CQualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-C00Qualcomm MSM8610✔️✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U01MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U05MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U07MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U08MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U09MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U11MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U15MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y330Y330-U17MTK MT6572✔️✔️✔️
Ascend Y336Y336-A1Qualcomm MSM8210✔️✔️✔️✔️
Ascend Y340Y340-U081Qualcomm✔️✔️✔️✔️
Ascend Y530Y530-U00Qualcomm MSM8210✔️✔️✔️✔️
Ascend Y530Y530-U051Qualcomm MSM8210✔️✔️✔️✔️
Ascend Y536Y536-A1Qualcomm MSM8226✔️✔️✔️✔️
Ascend Y538Y538-A1Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️
Ascend Y540Y540-U01Qualcomm MSM8210✔️✔️✔️✔️
Ascend Y550Y550-L01Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y550Y550-L02Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y550Y550-L03Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y550Y550-L13Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y560Y560-CL00Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-L01Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-L02Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-L03Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-L23Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-U02Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-U03Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y560Y560-U23Qualcomm MSM8909✔️
Ascend Y6SCL-AL00Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-CL00Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-L01Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-L02Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-L03Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-L04Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-L21Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-L32Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-TL00Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-TL00HQualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-TL10Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-TL10HQualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-U03Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-U21Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-U23Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6SCL-U31Qualcomm MSM8909✔️✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6 ProTIT-AL00MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6 ProTIT-CL10MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6 ProTIT-L01MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6 ProTIT-L02MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6 ProTIT-TL00MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
Ascend Y6 ProTIT-U02MTK MT6582✔️✔️✔️✔️
Ascend Y635Y635-CL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y635Y635-L01Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y635Y635-L02Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y635Y635-L03Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y635Y635-L21Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
Ascend Y635Y635-TL00Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
B199B199Qualcomm MSM8628✔️✔️✔️✔️
BoulderU8350Qualcomm MSM7225✔️✔️✔️
BucareY330-U05MTK MT6572✔️✔️✔️
BuddyU8730Qualcomm MSM8255T✔️✔️✔️
C199 MaimangC199-CL00Qualcomm MSM8928✔️✔️✔️✔️
C199s Maimang 3SC199s-CL00Qualcomm MSM8939✔️✔️✔️✔️
C8500C8500Qualcomm MSM7225✔️✔️✔️
C8511C8511Qualcomm MSM7225✔️✔️
C8810C8810Qualcomm MSM7627T✔️✔️✔️
C8812C8812Qualcomm MSM7227A✔️✔️✔️
C8812DC8812DQualcomm MSM8225✔️✔️✔️
C8812EC8812EQualcomm MSM8225✔️✔️✔️
C8813C8813Qualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
C8813DC8813DQualcomm MSM8225✔️✔️✔️✔️
C8813QC8813QQualcomm MSM8625Q✔️✔️✔️✔️
C8814C8814Qualcomm MSM8625Q✔️✔️✔️✔️
C8815C8815Qualcomm MSM8625Q✔️✔️✔️✔️
C8816C8816Qualcomm MSM8612✔️✔️✔️✔️
C8816DC8816DQualcomm MSM8612✔️✔️✔️✔️
C8817DC8817DQualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
C8817EC8817EQualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
C8817LC8817LQualcomm MSM8926✔️
C8818C8818Qualcomm MSM8939✔️✔️✔️✔️
C8860vC8860vQualcomm MSM8655✔️✔️
C8869LC8869LQualcomm MSM8939✔️✔️✔️✔️
DiegoDIG-AL00Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
DiegoDIG-L01Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
DiegoDIG-L03Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
DiegoDIG-L21Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
DiegoDIG-L22Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
DiegoDIG-L23Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
DiegoDIG-TL10Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
dtab d-01kHDN-L1JHiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
ECOLUA-L03MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
ECOLUA-L13MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
ECOLUA-L23MTK MT6735✔️✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-AL00Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L01Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L02Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L03Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L21Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L22Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L23Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-L53Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7 PlusTRT-TL10Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
Enjoy 7SFIG-AL00HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 7SFIG-AL10HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 7SFIG-TL00HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 7SFIG-TL10HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 8LDN-AL00Qualcomm MSM8937✔️✔️✔️
Enjoy 8LDN-AL10Qualcomm MSM8937✔️✔️✔️
Enjoy 8 PlusFLA-AL20HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 8 PlusFLA-L03HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 8 PlusFLA-L21HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
Enjoy 8eATU-AL10Qualcomm MSM8937✔️✔️✔️
Enjoy 8eATU-TL10Qualcomm MSM8937✔️✔️✔️
Enjoy 9DUB-AL00Qualcomm SDM450✔️✔️✔️
Enjoy 9DUB-AL20Qualcomm SDM450✔️✔️✔️
Enjoy 9DUB-TL00Qualcomm SDM450✔️✔️✔️
FloridaFLA-AL00HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
FloridaFLA-AL10HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
FloridaFLA-TL00HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
FloridaFLA-TL10HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
FusionU8652Qualcomm MSM7227✔️✔️✔️✔️
Fusion IIU8665Qualcomm MSM7225A✔️✔️✔️✔️
G PlayG735-L03HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G PlayG735-L11HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G PlayG735-L12HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G PlayG735-L23HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G Play MiniCHC-U01HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G Play MiniCHC-U03HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G Play MiniCHC-U23HiSilicon KIRIN620 Hi6620 V8R2✔️✔️✔️✔️
G PowerTIT-U02MTK MT6582✔️✔️✔️✔️
G10RNE-AL00HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
G10 PlusRNE-AL00HiSilicon KIRIN659✔️✔️✔️✔️
G6G6-C00Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
G6G6-L11Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
G6G6-L22Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
G6G6-L33Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
G6G6-U10Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
G6G6-U251Qualcomm MSM8926✔️✔️✔️✔️
G9VNS-CL00Qualcomm MSM8952✔️✔️✔️
G9VNS-DL00HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️
G9VNS-TL00HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
G9 LiteVNS-AL00Qualcomm MSM8952✔️✔️✔️
GagaU8180Qualcomm MSM7225✔️✔️✔️
GL07SU9700LHiSilicon K3V2 Hi3620✔️✔️✔️
GloryH30-C00Qualcomm MSM8612✔️✔️✔️✔️
Glory 4G750-T00MTK MT6582✔️✔️✔️
GR3TAG-L01MTK MT6753T✔️
GR3TAG-L03MTK MT6753T✔️
GR3TAG-L13MTK MT6753T✔️
GR3TAG-L21MTK MT6753T✔️
GR3TAG-L22MTK MT6753T✔️
GR3TAG-L23MTK MT6753T✔️
GR3TAG-L32MTK MT6753T✔️
GR3 2017DIG-L21Qualcomm MSM8940✔️✔️✔️
GR5BLL-L22HiSilicon KIRIN655✔️✔️✔️✔️✔️
GR5KII-L21Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
GR5KII-L22Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
GR5KII-L23Qualcomm MSM8939v2✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L01HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L02HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L03HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L21HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L22HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L23HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L31HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
GT3NMO-L51HiSilicon KIRIN650✔️✔️✔️✔️✔️
H871GH871GQualcomm MSM8210✔️✔️✔️✔️
H891LH891LQualcomm MSM8226✔️✔️✔️✔️
H892CChe-A1Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️
H892LChe-A1Qualcomm MSM8916✔️✔️✔️✔️